Positiviteit beweegt!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beter Koersen B.V. (Kvk 53935667)

Algemene leverings-, en betalingsvoorwaarden

1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten voor managementadvisering, begeleiding, coaching, project- en programmamanagement tussen Beter Koersen B.V. en zijn opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Grondslag dienstverlening

Dienstverlening door Beter Koersen B.V. is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie terzake de offerte-aanvraag, de opdrachtverlening en de uitvoering daarvan verstrekt. Beter Koersen B.V. zal zijn dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Dit tenzij anders is bepaald in de opdrachtovereenkomst.

3 Faciliteiten bij uitvoering

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Beter Koersen B.V. nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Beter Koersen B.V. betrokken zullen zijn. Als Beter Koersen B.V. daarom verzoekt verschaft de opdrachtgever kosteloos op zijn locatie(s) passende werkruimte met telecomaansluiting (telefoon, fax, data).

4 Derden

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering, door opdrachtgever of door Beter Koersen B.V., geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Dit geldt omgekeerd ook voor het voortijdig beëindigen van de betrokkenheid van derden. Beter Koersen B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

De wijziging mag de kwaliteit van de opdrachtuitvoering niet verminderen noch de continuïteit ervan ongunstig beïnvloeden. Indien Beter Koersen B.V. onvoorzien door ziekte of ongeval niet in staat kan worden geacht om de opdracht (in zijn geheel) af te maken en de opdracht geen uitstel gedoogt, zal hij in overleg met de opdrachtgever een gekwalificeerde adviseur uit zijn netwerk aanbevelen om zijn plaats in te nemen.

5 Honorarium en tarieven

Het honorarium van Beter Koersen B.V. wordt berekend op basis van werkelijk bestede tijd en een overeen gekomen tarief per dag, tenzij anders is bepaald. In het tarief zijn in begrepen reiskosten. Conform de opdrachtverlening noodzakelijke verblijf-, en materiaalkosten of kosten van derde(n) worden apart in rekening gebracht. Over het honorarium wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht. De hoogte van het tarief wordt in de offertefase met opdrachtgever overeen gekomen en wordt tijdens de looptijd van de opdrachtverlening niet gewijzigd, tenzij vooraf anders is bepaald of tussentijds in overleg overeen wordt gekomen.

6 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium, zoals genoemd in artikel 7, en eventuele apart overeengekomen kostenvergoedingen worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan Beter Koersen B.V., met een beroep op de onzekerheid van betaling, eenzijdig de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7 Wijziging opdracht cq. meerwerk

Beter Koersen B.V. heeft het recht om bij annulering door de opdrachtgever van het in het bestek van de opdracht geplande bijeenkomsten binnen twee werkdagen het volledige daarvoor begrote bedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 5 werkdagen kan het halve begrote bedrag in rekening worden gebracht.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit vloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk zal Beter Koersen B.V. dit middels een aanvullende offerte aan de opdrachtgever bevestigen. 26-4-2013

8 Duur en afsluiting opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Beter Koersen B.V. worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend; hij kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van de opdrachtuitvoering zal zijn. Beter Koersen B.V. zal zodra hij een substantiële overschrijding van de looptijd voorziet daarover overleggen met de opdrachtgever. De opdracht wordt afgesloten met een beëindiginggesprek met de opdrachtgever. Daarin wordt tevens een termijn afgesproken, waarop een evaluatiegesprek zal plaatsvinden. In financiële zin is de opdracht

afgesloten nadat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd en betaald.

9 Tussentijdse beëindiging opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig opzeggen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden overeenkomstig de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Beter Koersen B.V. recht op compensatie vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Beter Koersen B.V. mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als, tengevolge van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Beter Koersen B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichtte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt worden deze in rekening gebracht.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten alsmede presentatie- en cursusmateriaal die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, en zo mogelijk in een resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Beter Koersen B.V.. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na zijn toestemming. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te verspreiden binnen de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11 Vertrouwelijkheid

Beter Koersen B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden; hij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Beter Koersen B.V. geen mededeling doen over diens inhoudelijke aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage(s) ter beschikking stellen.

12 Aansprakelijkheid

Het proces van offreren en opdrachtverlening dient mede ter beoordeling door opdrachtgever, of deskundigheid en vakmanschap van Beter Koersen B.V. past bij aard en inhoud van de opdracht. Met het verlenen van de opdracht komt hij een inspanningsverplichting van de kant van Beter Koersen B.V. overeen, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de besluiten die hij op basis daarvan neemt. Derhalve aanvaardt Beter Koersen B.V., noch onder hem werkende collega’s financiële aansprakelijkheid voor het effect van de door hen uitgebrachte adviezen of verrichte werkzaamheden.

Beter Koersen B.V. is ook niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de afgesproken leveringstermijn in geval van ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. En evenmin voor het niet nakomen van zijn leveringsplicht bij blijvende arbeidsongeschiktheid.

13 Toepasselijk recht en geschillen

Op offertes en overeenkomsten tussen Beter Koersen B.V. en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht in minitrage, overeenkomstig het desbetreffende reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Indien met betrekking tot deze geschillen door partijen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig dit reglement zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Beter Koersen B.V. acht zich in zijn praktijk gebonden aan de vigerende gedragscode binnen het beroepsveld voor organisatieadvies en managementdiensten.

×
Bert Koersem: lachend leiderschapstheater

Nieuwsbrief + kortingscode € 10,- Managementboek

Bert Koersem en het lachend leiderschap

Ook Positief Koersen met je organisatie? Laat je inspireren!

    ×

    Neem contact op